Privacybeleid

Algemeen

Mahjong Club Groene Hart met als speellocatie Speeltuin en Buurtcentrum Bloemhof, gelegen aan de Rozenstraat 31a, 2406 BJ Alphen aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Mahjong Club Groene Hart is als volgt te bereiken:
https://www.groenehartmahjong.com
info@groenehartmahjong.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mahjong Club Groene Hart verwerkt enkele van uw persoonsgegevens omdat u gebruik wilt maken van onze faciliteiten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mahjong Club Groene Hart verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het registreren van uw lidmaatschap;
 • Het aanmelden van uw lidmaatschap bij de Nederlandse Mahjongbond;
 • Het registreren van uw deelname aan door Mahjong Club Groene Hart georganiseerde evenementen;
 • Het samenstellen en publiceren van ranglijsten;
 • Het afhandelen van uw betaling van lidmaatschap of deelname aan een door Mahjong Club Groene Hart georganiseerde evenement;
 • Verzenden van eventueel een nieuwsbrief en/of aanbiedingen;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze faciliteiten uit te kunnen voeren.
Geautomatiseerde besluitvorming

Mahjong Club Groene Hart neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Mahjong Club Groene Hart bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 2 jaar voor alle geregistreerde persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mahjong Club Groene Hart verkoopt of deelt uw gegevens niet aan of met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een uitzondering hierop is het delen van uw gegevens met de Nederlandse Mahjong Bond.

koppelingen naar andere websites

De website van Mahjong Club Groene Hart bevat koppelingen naar websites van andere organisaties. Mahjong Club Groene Hart kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door deze organisaties. Wij raden aan het privacy beleid van deze organisaties te lezen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mahjong Club Groene Hart gebruikt uitsluitend technische of functionele cookies maar geen analytische cookies die een inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mahjong Club Groene Hart en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@groenehartmahjong.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Mahjong Club Groene Hart wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Mahjong Club Groene Hart neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@groenehartmahjong.com

Wijzigingen van het privacybeleid

Mahjong Club Groene Hart behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.  Mahjong Club Groene Hart probeert haar diensten en informatie continue te verbeteren. Wij zijn daarom ten alle tijde geïnteresseerd in uw reactie. Uw suggesties voor verbetering hoor wij daarom graag.